Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Stukje Tekst is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het schrijven van diverse soorten teksten op freelance basis, waaronder maar niet uitsluitend begrepen
  journalistieke artikelen, cv’s, sollicitatiebrieven, blogs, gedichtjes en quotes, in opdracht van een Klant. Bovendien heeft Stukje Tekst een Webshop waarin producten met teksten en drukwerk verkocht worden.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Stukje Tekst en Stukje Tekst de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 5.

 3. Stukje tekst staat niet in een gezagsverhouding tot de Klant.

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Stukje Tekst en Klant, een en ander in meest ruime zin.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Stukje Tekst en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, inhoudende het schrijven van diverse soorten teksten en het verkopen van producten in de Webshop, alsmede alle andere door Stukje Tekst ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Webshop' verstaan: het online platform van Stukje Tekst waar Klant producten kan kopen.

 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.stukjetekst.nl.
   

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Stukje Tekst gesloten Overeenkomsten waarbij Stukje Tekst Diensten of producten aanbiedt of levert.

 2. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van de Klant.

 3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Stukje Tekst zijn overeengekomen.

 4. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Stukje Tekst is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 2. Indien er sprake is van een tekstuele opdracht, komt een Overeenkomst tot stand als de Klant mondeling, schriftelijk of per e-mail akkoord gaat met de opdracht en
  Stukje Tekst mondeling of per e-mail de opdracht bevestigt. Het is mogelijk dat Stukje Tekst de opdracht zowel mondeling als schriftelijk bevestigt.  

 3. Indien producten uit de Webshop verkocht worden, komt een Overeenkomst tot stand als de Klant het bestelproces op de Website heeft doorlopen en Stukje Tekst een bevestigingsmail heeft gestuurd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Stukje Tekst zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren Overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

 2. Stukje Tekst heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stukje Tekst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Stukje Tekst worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stukje Tekst zijn verstrekt, heeft Stukje Tekst het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

 4. De Klant draagt er zorg voor dat Stukje Tekst zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Stukje Tekst hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Stukje Tekst dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 6. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Diensten zijn afgerond.
   

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Stukje Tekst en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Stukje Tekst op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Stukje Tekst en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
   

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Stukje Tekst is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Stukje Tekst goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

 2. Voorts is Stukje Tekst bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Stukje Tekst gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Stukje Tekst vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Stukje Tekst op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

 5. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de Dienst door verzuim van de Klant of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Stukje Tekst het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van voor deze Dienst bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.
   

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ontvangst van een mondelinge of schriftelijke bevestiging door Stukje Tekst is niet mogelijk.
   

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de Dienst, welke intreden na totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen aan de Klant worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden inbegrepen verandering van lonen en sociale lasten.

 2. Alle offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 3. Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan een deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen kunnen vooraf worden overeengekomen of in overleg gedurende de opdracht, indien deze opdracht zich over een langere termijn uitstrekt dan vooraf ingeschat.

 4. De door Stukje Tekst berekende tarieven zijn in euro's en exclusief BTW in geval van zakelijke Klanten en inclusief BTW in geval van particuliere Klanten.

 5. Stukje Tekst heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

 6. Betaling dient bij opdrachten omtrent cv’s, sollicitatiebrieven en producten in de Webshop vooraf te geschieden en bij tekstuele opdrachten achteraf. Bij zakelijke Klanten geschiedt de betaling door facturatie met BTW vermelding en particuliere Klanten betalen middels bankoverschrijving al dan niet voorafgegaan door een betaalverzoek.

 7. Indien er sprake is van facturatie dan dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

 8. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Stukje Tekst mede te delen.

 9. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur of een betaalverzoek, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 10. Indien Stukje Tekst besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen of betaalverzoeken langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
   

Artikel 9 Retentierecht

 1. Stukje Tekst, die de producten van de Klant onder zich heeft, is gerechtigd die producten onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Stukje Tekst besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Klant, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere producten van de Klant, tenzij de Klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 2. Het recht tot retentie heeft Stukje Tekst ook in geval de Klant in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de Klant dan wel in geval de Klant onder curatele wordt gesteld.
   


Artikel 10 Verzending en bezorging

 1. Stukje Tekst levert tekstuele opdrachten aan per e-mail. De termijn die hierbij wordt gehanteerd is afhankelijk van het karakter van de tekst.   

 2. Producten in de Webshop worden verzonden of afgehaald. Hierbij wordt een termijn gehanteerd van 3 werkdagen na ontvangst van de betaling, 

 3. Stukje Tekst bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking.

 4. Indien een bestelling van producten uit de Webshop kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
   

Artikel 11 Retournering

 1. Producten uit de Webshop kunnen geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief eventuele verzendkosten wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het product volledig teruggestort.

 2. Indien Klant slechts een gedeelte van de bestelling retour stuurt, worden eventuele verzendkosten niet teruggestort.

 3. De kosten van retournering komen voor rekening van de Klant.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Stukje Tekst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit.

 2. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

 3. De leveringstermijn als genoemd in artikel 10 lid 2 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Stukje Tekst nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Stukje Tekst enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

 4. Stukje Tekst is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 5. Stukje Tekst is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

 6. De Klant vrijwaart Stukje Tekst voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

 7. Indien Stukje Tekst aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Stukje Tekst met betrekking tot haar Diensten.

 8. De aansprakelijkheid van Stukje Tekst is beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stukje Tekst.

 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
   

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Stukje Tekst waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Stukje Tekst zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Stukje Tekst of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Stukje Tekst overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Stukje Tekst heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 14 Garantie

 1. Stukje Tekst biedt de garantie dat de door haar geleverde producten uit de Webshop deugdelijk zijn. Indien hier geen sprake van is, zal Stukje Tekst het product naar haar beste vermogen herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Stukje Tekst te worden gemeld.

 2. De garantie is niet van toepassing indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

 3. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

 

Artikel 15 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde product uit de Webshop op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

 2. Fouten en onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Stukje Tekst te worden gemeld.

 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen 1 maand schriftelijk te worden gemeld bij Stukje Tekst overeenkomstig het bepaalde in lid 2.
   

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Stukje Tekst kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.
   

Artikel 17 Auteursrecht en intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht en eventuele andere (intellectuele) eigendomsrechten op de door Stukje Tekst geproduceerde Diensten en producten berusten uitsluitend bij Stukje Tekst.  

 2. Klant verwerft het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op de Dienst, dat beperkt is tot de titel waarvoor het is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. 

 3. Klant mag het exploitatierecht zoals genoemd in artikel 17.2 niet overdragen aan derden of in (sub)licentie geven, tenzij anders is overeengekomen. 

 4. Eventuele exclusieve exploitatie of digitale exploitatie dient uitdrukkelijk overeengekomen te worden met Stukje Tekst.

 5. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het exploitatierecht van Klant en is derhalve niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen. 

 6. Elk ander gebruik, dat niet onder lid 2 van dit artikel valt of niet is overeengekomen, is een inbreuk op het auteursrecht van Stukje Tekst ter zake waarvan Klant schadeplichtig is. 

 7. De schadevergoeding die Klant verschuldigd is voor inbreuk op het auteursrecht als bedoeld in lid 6 van dit artikel omvat het door Stukje Tekst geleden inkomensverlies en de door Klant gemaakte winst.

 8. Klant is verplicht bij openbaarmaking van de Dienst de naam van Stukje Tekst duidelijk te vermelden, tenzij anders is overeengekomen.

 9. Voor iedere inbreuk op de aan Stukje Tekst toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het recht op naamsvermelding, is de Klant rectificatie en een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de vergoeding van de opdracht.

 

Artikel 18 Identiteit van Stukje Tekst

 1. Stukje Tekst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64869326 en draagt btw-identificatienummer NL220997974B01. Stukje Tekst is gevestigd aan Jan van Vlissingenhof 58 (5709AR) te Helmond.

 2. Stukje Tekst is per e-mail te bereiken via paulien@stukjetekst.nl of middels de website www.stukjetekst.nl en telefonisch op +31 622388279.
   

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Stukje Tekst en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen Stukje Tekst en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.


Artikel 20 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.stukjetekst.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, paulien@stukjetekst.nl.

Over Stukje Tekst

Jan van Vlissingenhof

58 5709 AR Helmond

06-22388279

Bank NL71 RABO 0308185625 KVK 64869326

Stukje Tekst over
Saaie stukjes tekst
 • Stukje Tekst op Facebook
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon